Antalyaspor’a mahkemeden bir kötü haber daha!

Antalyaspor’a mahkemeden bir kötü haber daha!

Antalyaspor Kulübü Derneği’nde Mustafa Yılmaz ve Emin Hesapçıoğlu döneminde yapılan hafriyat işletmesi anlaşmasını, Başkan Aziz Çetin’in açıklama yapmadan değiştirmesinin ardından yaşanan sorunların ardından kırmızı beyazlılara bir kötü haber daha geldi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından konu Konya Bölge Mahkemesi’ne taşınırken, oradan da Antalyaspor’a kötü haber geldi ve yapılan itiraz reddedildi.

Akdeniz Manşet gazetesinde yer alan haberin detayları şu şekilde:

Antalya’da hafriyat dökümü davasında Konya Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Davalılar Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ve müdahil davalı Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesinin yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına yönelik itirazları oy birliği ile reddedildi

İkinci karar da çıktı

Antalya’nın Döşemealtı Kızıllı bölgesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2017’de 29 yıllığına belediyeye tahsis edilen 1 milyon 14 bin 574 metrekarelik hafriyat döküm sahasının Antalyaspor Kulübü Derneğince işletilmesinin iptal edilmesine ve yürütmenin durdurulmasına yönelik açılan davada 4 Kasım 2022 günü yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Mahkeme; verdiği kararda belediye sorumluğunda bulunan hafriyat sahalarının tesis edilmesi, işletilmesi ve yönetiminin Antalyaspor Kulübü Derneği’ne devrini, dernek ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan ve Antalya Valiliğince onaylanan 2017 yılındaki protokolün yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Oy birliğiyle reddedildi

Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler, İnşaat Malzemecileri ve Hafriyatçılar Odasının açtığı davadaki bu karara karşı; davalılar Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ve müdahil davalı Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi tarafından bir üst mahkemede itiraz edildi. Konya Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti. Kararda; 2577 sayılı İYU Kanununun 27. maddesinin 2. Fıkrasına atıfta bulunularak “…mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 2577 sayılı Kanunu’nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca itiraz istemlerinin reddine 29/11/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Türel döneminde imzalandı

Menderes Türel’in belediye başkanlığı döneminde Antalya sınırları içinde ‘Hafriyat Yönetimi’nin sağlanması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Haziran 2016 tarih ve 675 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Denetim ve İşletim Şube Müdürlüğü kuruldu. Döşemealtı ilçe sınırları içinde bulunan Kızıllı Rehabilitasyon Amaçlı Dolgu Sahası isimli hafriyat alanı; o tarihte Orman Genel Müdürlüğünün 20 Mart 2017 tarih ve 5 sayılı oluru ile davalı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5 yıllığına verildi.

29 yıllığına tahsis

14 Nisan 2017 tarih ve 366 sayılı belediye meclis kararı ile protokol yapıldı. Bu yetki kapsamında ilk olarak 25 Nisan 2017 tarihinde müdahil davalı Antalyaspor Kulübü Derneği ile davalı belediye arasında Valilik onayı ile 40 bin metrekarelik dolgu sahasının işletilmesi amacıyla protokol imzalandı. Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 Ağustos 2017 tarih ve 147 sayılı oluru ile Kızıllı bölgesinde bir milyon metrekarelik alan daha 29 yıllığına davalı belediyeye tahsis edildi.

1 milyon metrekareyi aşan alan

Akabinde Antalya Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı oluşturuldu. 15 Eylül 2017 tarih ve 770 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile genel sekretere başkan adına tekrar protokol yapma yetkisi verildi. Bu yetkiye istinaden 5216 Büyükşehir Belediye Kanununun 7’nci maddesinin (m) bendi uyarınca müdahil davalı Antalyaspor Kulübü Derneği ile davalı Büyükşehir Belediyesi arasında 21 Eylül 2017’de 1 milyon 14 bin 574 metrekarelik sahanın işletilmesi amacıyla dava konusu protokol imzalandı.

Meslek odası dava açtı

Döşemealtı ilçe sınırları içinde bulunan bu hafriyat alanının işletilmesi için Antalyaspor Kulübü Derneği ile imzalanan protokol sonrası Antalya genelinde tüm inşaat hafriyatı bu alana dökülüyordu. Antalyaspor da bu protokol sonucu; dökülen her kamyon hafriyattan bedel alarak gelir elde ediyordu. Bu protokol de Antalya Valiliği tarafından da onaylandı. Akabinde davacı meslek odası tarafından bu protokolün iptali istemiyle dava açıldı.

İmtiyaz sözleşmesi

Meslek odası olan Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler, İnşaat Malzemecileri ve Hafriyatçılar Odasının Vekili Avukat Rahime Sera Fendal yaptığı savunmada; dava konusu işlemin ancak imtiyaz sözleşmesine konu olabileceğinin kanunla düzenlendiğini, uyuşmazlık konusu protokolle ise kanunun emredici hükmüne aykırı hareket edildiğini, sosyal donatı sınıfına tabi olmayan alanlar için yapılan protokolün geçerli olmadığını, meslek odası üyelerinin menfaati ve haklarının ihlal edildiğini, mevzuata ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek protokolün iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

İlk karar çıktı

Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler, İnşaat Malzemecileri ve Hafriyatçılar Odasının; belediye hafriyat alanının 2017’de Antalyaspor’a tahsisi sonrası açtığı iptal davasında karar çıktı. Antalya 5. İdare Mahkemesi; 2022/1167 Esas numaralı dosyada 4 Kasım 2022 günü kararını verdi. Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ve müdahil davalı Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi aleyhine oy birliği ile yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Protokolde yürütme durduruldu

Karara karşı tarafların 7 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine itiraz hakkı bulunuyordu. Antalya 5. İdare Mahkemesi; verdiği kararda belediye sorumluğunda bulunan hafriyat sahalarının tesis edilmesi, işletilmesi ve yönetiminin Antalyaspor Kulübü Derneği’ne devrini, dernek ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan ve Antalya Valiliğince onaylanan 2017 yılındaki protokolün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kanun maddesine aykırı

Açılan davada verilen kararda; protokolün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (m) bendinde yer alan amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak kapsamında imzalandığı belirtildi. Aynı kanun maddesinde belediyenin görev ve yetkilerinden birisinin de büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek olduğu anlatıldı.

İhale yapılmalıydı

Böyle bir görev ve yetkinin ancak davalı idarece bizzat veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla objektif ve aleniyet ilkelerine uygun olarak herkesin ihaleye katılımını sağlamak suretiyle kullanılabileceği vurgulandı. Belediyenin bu yöntemleri kullanmadığı, bu görev ve yetkisini amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak amacıyla hareketle protokol yaptığı belirtildi.

Yetki aşımı yapıldı

Ancak anılan yasa maddesinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına amatör spor kulübü derneklerine yalnızca nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak yetkisinin düzenlendiği belirtildi. Dolayısıyla protokolün; bu yetkiyi aşar nitelikte, yürütülmesi zorunlu bir kamu hizmetinin gördürülmesinin devrine ilişkin olduğu ve yürütülmesi zorunlu bir kamu hizmetinin yalnızca belirli usullerle yürütülebileceğinin altı çizildi. Protokole dayanak olarak gösterilen kanun maddesine aykırı olacak şekilde imzalanan dava konusu protokolün mevzuata ve hukuka aykırı olduğu anlatıldı.

İtiraz yolu açık

Kararda “…Dava konusu işlemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluğunda bulunan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı sahalarının tesis edilmesi, işletilmesi ve yönetiminin Antalyaspor Kulübü Derneğince yapılması hususunda davalı idare ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında imzalanan ve Antalya Valiliğince onaylanan 21 Eylül 2017 tarihli protokol olması nedeniyle uygulanmasının telafisi güç zarara neden olacağı görüldüğünden, Mahkememizce, bu maddede öngörülen yasal şartların oluştuğu kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 04/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Davalılar ve müdahil itiraz etti

Davada Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ve müdahil davalı Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi aleyhine oy birliği ile yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Bunun üzerine davalılar ve müdahiller Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği ve Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi; Konya Bölge İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz etti. Mahkeme bu itirazı 2022/838 sayılı karar ile karara bağladı.

İtiraz görüşüldü

İtiraz eden davalılar ve müdahiller özetle, verilen kararda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un 27. maddesinde belirtilen şartların birlikte gerçekleştiği gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin kabulü yolunda Antalya 5. İdare Mahkemesi’nce verilen 04/11/2022 tarih ve E:2022/1167 sayılı kararın, davalı idareler ve davalı idareler yanında davaya katılan müdahil tarafından; itirazen incelenerek kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması istemlerinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme itirazı reddetti

Mahkeme kararında “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; Danıştay ve idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 2577 sayılı Kanunu’nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca itiraz istemlerinin reddine, 29/11/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” denildi. Böylece Valilik, belediye ve Antalyaspor’un itirazları da reddedilmiş oldu.